Decret prezidențial: Primăriile sunt obligate să atribuie pășunile către crescătorii de animale!

Roxana Dobre – 17 decembrie 2020 17:00

Decret semnat de președintele Klaus Iohannis pentru atribuirea terenurilor cu destinație agricolă către crescătorii de animale. Potrivit unei informări a Administrației Prezidențiale, șeful statului a aprobat joi, 17 decembrie, un decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 16 alin. (2) din Legea zootehniei nr. 32/2019. Acesta prevede că primăriile care dețin terenuri libere de contract pot concesiona/închiria/arenda aceste suprafețe prin atribuire directă crescătorilor de animale.”Articol unic. – Alineatul (2) al articolului 16 din Legea zootehniei nr. 32/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 21 ianuarie 2019, se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Prin derogare de la prevederile art. 315 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ unităţile administrativ-teritoriale, respectiv comunele şi oraşele, care deţin în proprietate publică/privată sau în administrare terenuri cu destinaţie agricolă, libere de contract, pot încheia contracte de concesiune/închiriere/arendare, după caz, prin atribuire directă, cu crescătorii de animale prevăzuţi la alin. (1)„, se arată în documentul semnat de președinte. Legea trebuie publicată în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.Modificarea legislativă păstrează obligația autorităților locale de a atribui suprafețele cu destinație agricolă, iar crescătorii de animale eligibili sunt descriși la art. 16, alin 1 din Legea 32/2019: ”Prin derogare de la prevederile art. 211 –216 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Domeniilor Statului încheie contracte de concesiune/închiriere/arendare, după caz, a terenurilor cu destinație agricolă, libere de contract, prin atribuire directă, în condițiile legii, cu crescătorii de animale, persoane fizice sau persoane juridice, care nu dispun de terenuri cu destinație agricolă concesionate/arendate/închiriate, din următoarele specii: taurine, bubaline, ovine, caprine, suine, precum și cu crescătorii de păsări”. Prevederile art. 315 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ unităţile administrativ-teritoriale: ”(1) Prin excepție de la prevederile art. 312 alin. (1), bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naționale, societăților naționale sau societăților aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea entităților prevăzute la art. 303 alin. (3)-(5), care au fost înființate prin reorganizarea regiilor autonome și care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai până la finalizarea privatizării acestora.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) nu este necesară întocmirea studiului de oportunitate.
(3) În cazul atribuirii directe nu se întocmește caietul de sarcini, iar documentația de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin elementele enumerate la art. 313 alin. (1) lit. a), b), f) și g).
(4) Concesionarea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.
(5) În măsura în care se constată că exploatarea bunului ce face obiectul concesiunii prevăzute la alin. (1) implică în mod necesar și executarea unor lucrări și/sau prestarea unor servicii, concesionarul bunului are obligația de a încheia contracte pe care,

 » sursa: www.agrointel.ro